خدمات تخصصی پروژه ای

درصورتیکه فکر میکنید مشکل شما آنقدر عمق یافته است که نمیتوانید در حد یک مشاوره تلفنی یا حضوری راه حل را بیابید و چالش موجود در ابعاد شرکت رسوخ کرده به طوری که مانع فعالیتهای جاری شرکت شده و سازمان را از رسیدن به اهداف بازمی دارد، بایستی از روش پروژه ای بهره ببرید. متخصصین ما از طریق پرسشنامه های جامعی که در اختیار دارند، اطلاعات مشکل شرکت شما را جمع آوری و تحلیل می کنند. خدمات پروژه ای توسط تیم دپارتمان و زیر نظر مستقیم مدیر دپارتمان مربوطه فاز بندی و طی مراحل زیر انجام میشود:

مراحل خدمات تخصصی پروژه ای:

فاز یک شناخت
فاز دوم (تدوین)
فاز سوم (اجرا)
متخصصین ما، با استفاده از جدیدترین تکنیکهای عارضه یابی سیستمی، عملکرد شرکت را بصورت همه جانبه تحت بررسی و نظارت قرار می دهند.
با استفاده از اطلاعات تحلیلی درفاز اول، برنامه حل چالش طی جلسات فنی که با کارشناسان شما تشکیل می شود، تدوین و ارائه می گردد.
برنامه اجرایی در قالب یک گزارش فنی تهیه و در سازمان اجرا و برای مدت مشخصی پشتیبانی می گردد.

فرایند اجرایی خدمات تخصصی پروژه ای:

  • تکمیل فرم وب سایت و ثبت سفارش

  • بررسی اطلاعات اولیه توسط مدیر دپارتمان مربوطه طی یک روز کاری

  • تماس جهت هماهنگی برگزاری جلسه و کسب اطلاعات

  • عقد قرارداد بانضمام نحوه پرداخت هزینه پروژه و زمان بندی اجرای طرح

  • ورود به فازهای عملیاتی (شناخت و بازتعریف چالش، تدوین و کشف راهکار، ارائه و اجرا)

فرم خدمات تخصصی پروژه ای:

* روی فهرست کلیک کرده تا فهرست نمایش داده شود