مراحل انجام کار

آشنایی با مگامدیر

اینکه بفهمید مگامدیر چیست؟ چه کار می تواند برای شما بکند؟ نحوه دریافت خدمات قابل ارائه در مجموعه چگونه است و … در این مرحله انجام میشود که به تفصیل در وب سایت درج شده است.

انتخاب دپارتمان

در این مرحله شما باید موضوع چالش یا مساله سازمانی خود را در بین 10 دپارتمان وب سایت بیابید و زیرمجموعه های آنرا مشخص کنید.

انتخاب خدمات

به تناسب نیازمندی خود، نوع خدمت مورد نیاز خود را از بین چهار خدمت ارائه شما در مجموعه مگامدیر انتخاب کرده و فرم مربوطه را با درج توضیحات لازم تکمیل و ارسال می کنید.

بررسی اولیه

فرم اطلاعات ارسالی شما، توسط تیم مگامدیر مورد بررسی قرار گرفته و بسته به اینکه موضوع سوال شده چه باشد و چه نوع خدمتی را درخواست کرده باشید، تحلیل و پاسخ اولیه ارائه می گردد.

تحلیل عمقی

اگر مایل باشید موضوع چالش به شکل عمیق تری کنکاش و تحلیل شود و به نتایجی با کارایی بیشتری دست یابید، با درخواست شما، موضوع وارد فاز تحلیل عمقی موضوع می گردد.

ارائه راهکار

در این مرحله باتوجه به مقتضیات بازار و کم و کیف شرایط سازمان و موضوع مطرح شده، راهکارهای لازم جهت اصلاح یا بهبود فرایند در قالب طرح ارائه میگردد.