تفاوت متخصص و کارشناس در فرآیند ساماندهی تصمیم گیری سازمانی

در تعریف دانش آمده است که دانش، اطلاعات کاربردی و سازماندهی شده برای حل مسائل است (ولف) و یا دانش، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه و تحلیل شده است که می تواند قابل درک و کاربردی برای حل مسائل و تصمیم گیری باشد (تورین). دانش در قالب سازمان به اطلاعات پردازش و جاسازی شده از جریانات…

ادامه مطلب

چرخه حیات سازمان در عارضه یابی

در تعریف سازمان آمده است که مجموعه هدفمند که پیرو یک نظام یا سیستم است و دارای مرزها و حدودی است که آنرا از محیط خود جدا می سازد. این مجموعه به قصد تحقق اهداف معین طراحی می شود. هرسازمان دارای اهداف و روش های متفاوتی جهت دسترسی به اهداف است و در چرخه عمر…

ادامه مطلب

چالش چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد؟

برای «چالش»  Challenge  معانی متفاوتی مطرح شده است که بعضاً با کلمه Challenge انطباق کامل ندارند. چالش‌ به اموری گفته می‌شود که فراتر از شرایط ثبات سازمان هستند. وقتی سازمان در هر بخش از فعالیت خود با اموری مواجه شود که انجام آن‌ها مشکل و دردسر ساز بوده و به‌صورت فعالیتهای جاری و عمومی خود…

ادامه مطلب